RT stap voor stap

Huiswerkbegeleiding - Bijles - Remedial Teaching

Werkwijze


In het algemeen wordt bij bij aanmelding de onderstaande procedure gevolgd:


1. Intakegesprek
Als u contact opneemt met de praktijk, zal er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken waar u mee geholpen zou willen worden, zodat wij kunnen bekijken wat we voor u kunnen betekenen. Als we samen tot een overeenkomst komen, dan zullen er verdere afspraken gemaakt worden over o.a. de begeleidingstijd en werkwijze. Er wordt gevraagd een intakeformulier in te vullen, zodat gegevens die van belang zijn voor een gedegen onderzoek voor handen zijn.


2. Onderzoek
Na het intakegesprek zal er in de sommige gevallen een didactisch onderzoek plaatsvinden. Voor het geven van huiswerkbegeleiding of bijles is doorgaans geen onderzoek nodig. Het kan ook zijn dat er al onderzoek is gedaan, door bijvoorbeeld een orthopedagoog, psycholoog of leerkracht. Deze gegevens kunnen dan gebruikt en/of meegenomen worden in de handelingsdiagnostiek. Als een didactisch onderzoek nodig is, zal dit plaatsvinden volgens de handelingsgerichte procesdiagnostiek. Verschillende observaties, toetsen en mogelijk een diagnostisch gesprek met uw kind zullen hierbij als leidraad dienen. Het onderzoek met conclusies en adviezen wordt beschreven in het onderzoeksverslag.


3. Handelingsplan
Na het onderzoek zal met behulp van de conclusies en adviezen een handelingsplan/plan van aanpak worden opgesteld. Dit is een plan waar precies in staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is en waar we binnen een bepaalde tijd naar toe wil gaan werken. Zo wordt er een duidelijk doel gesteld en staat er op papier wat de begeleiding precies in zal houden.


4. Begeleiding

Na het opstellen van het handelingsplan zal de begeleiding beginnen. Uw kind komt hiervoor 1 of 2 keer per week op een vastgesteld tijdstip naar de praktijk. De begeleiding vindt in de meeste gevallen plaats na schooltijd in de praktijk zelf. Er bestaat ook de mogelijkheid om tijdens schooltijden een tijdstip vast te leggen (in overleg met de school) voor op school of begeleiding op de praktijk. Tijdens de begeleidingsuren zal er gewerkt worden in een veilige leeromgeving, waarbij de begeleiding afgestemd wordt op de leerbehoeftes van uw kind. Er zal daarbij gebruik gemaakt worden van verschillende remediërende oefenmethodes, spelvormen en computerprogramma´s. Soms krijgt uw kind in overleg ook huiswerk mee.


5. Evaluatie

Na een vooraf vastgestelde periode wordt de behandeling geëvalueerd. Op die manier blijven u en de school goed op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind en kan er op maat de begeleiding voortgezet worden. In sommige gevallen zal de begeleiding beëindigd worden. In de meeste gevallen zal er een vervolgtraject besproken worden. De evaluatie zal veelal worden beschreven in de vorm van een verslag.