RT stap voor stap

Huiswerkbegeleiding - Bijles - Remedial Teaching

Begeleiding


Binnen ‘RT Stap voor Stap’ wordt op 3 manieren begeleiding aangeboden:

Remedial Teaching

Remedial Teaching wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn soms kinderen die door een leer- en of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren of kinderen die moeite hebben om bepaalde methodieken onder de knie te krijgen. RT wordt ook gegeven aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. Remedial Teaching is er met name voor basisschoolleerlingen die om specifieke begeleiding vragen.

Huiswerkbegeleiding

Bij het bieden van huiswerkbegeleiding staat de voorbereiding van proefwerken, spreekbeurten, boekbesprekingen en/of het maken van huiswerkopdrachten centraal. Ook het plannen en structureren van de leerstof kan een belangrijke rol spelen. Deze vorm van begeleiding is vooral van toepassing op het voortgezet onderwijs of eventueel voor het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Bijles

Bij bijles gaat het om herhaling van lesstof voor leerlingen die net wat meer uitleg nodig hebben om een vak te kunnen begrijpen. Deze begeleidingsvorm is er dan ook met name voor het voortgezet onderwijs, voor het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In de bijles zullen vragen over de lesstof worden besproken, waarna nieuwe stof wordt uitgelegd en ingeoefend.

De bijlessen voor het voortgezet onderwijs worden met name gegeven aan leerlingen van het praktijkonderwijs, VMBO en de onderbouw van havo/vwo. Aan de bovenbouw van havo/vwo wordt bijles gegeven in de alfavakken en wiskunde A.


*PGB

Leerlingen met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen ondersteunende begeleiding krijgen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling of cognitieve ontwikkeling. Dit kan in de vorm van remedial teaching, huiswerkbegeleiding, bijles, huiswerkklas of op een geheel eigen wijze. In overleg kan gekeken worden naar de mogelijkheden.